jackdaniels25

11 tekstów – auto­rem jest jac­kda­niels25.

w od­cieniach sza­rości jes­teś jeszcze bar­dziej cza­rująca kolorowo 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 listopada 2010, 12:03

puen­ta łat­wa jest Kocha­nie : nasza miłość nie us­ta­nie :* 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 października 2010, 01:38

naj­bar­dziej ser­ce bo­li gdy wy­korzys­tują Ciebie przy­jaciele Twoi 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 sierpnia 2010, 01:05

pa­miętaj !!! nie miłuj ni­kogo na siłę ale miłuj z wiel­ka siłą 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 czerwca 2010, 23:41

Dobór słów to ważna cecha;
źle wy­powie­dziane mogą przy­nieść w życiu pecha. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 czerwca 2010, 10:59

mózgiem miłości jest serce 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 maja 2010, 04:20

ile by stra­cił na war­tości świat gdy­by zab­ra­li mu dob­re uczynki 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 maja 2010, 00:37

jak uczę się his­to­rii to jes­tem jej uczniem
na­tomiast tworząc ją mogę być jej nauczycielem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2010, 00:04

wie­rzmy w dob­ro ludzkie które na przes­trze­ni os­tatnich lat jest pod­da­wane bar­dzo ciężkim próbom ale zaw­sze w ja­kiś sposób zwycięża 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 lutego 2010, 11:01

cza­sami życie nie zos­ta­wia nam dob­rych ścieżek do wyboru
ma­my te dwie złe
i mu­simy wyb­rać z jedną z nich
za­sadą ważną jest by zaw­sze byłoby to mniej­sze zło 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 lutego 2010, 21:19

jackdaniels25

mam wad jak cały świat ale i zalety posiadam lecz sie nie wypowiadam

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jackdaniels25

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność